Deklaracja dostępności

Oświadczenie o dostępności strony www.fama.wroc.pl

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu zobowiązuje się do 23 września 2020 r. zapewnić dostępność strony internetowej www.fama.wroc.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://www.fama.wroc.pl/

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-07-06. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data publikacji strony internetowej: 2020-07-06

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-07-06

Strona będzie zgodna ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.1 poziom AA

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis https://www.fama.wroc.pl/ będzie spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA. Serwis będzie spełniać także zapisy dokumentów:

 • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
 • Inicjatywa i2010
 • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Strona zostanie przygotowana z uwzględnieniem takich rozwiązań jak:

 • stosowanie semantycznego HTML,
 • hierarchiczna i logiczna struktura zawartości tekstowej,
 • użycie tekstu alternatywnego dla grafik, stosowanie opisów tekstowych dla odnośników i treści osadzonej,
 • udostępnienie narzędzia umożliwiające zmianę kontrastu czcionek i tła, powiększenie oraz pomniejszenie tekstu,
 • nawigację umożliwiającą szybkie przejście do poszukiwanej treści oraz w tagi ułatwiające odczyt zawartości przez czytniki ekranowe.

Informacje szczegółowe dotyczące dostępności strony https://www.fama.wroc.pl/

 • język strony będzie poprawnie przedstawiony w kodzie strony,
 • każda strona ma swój własny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec,
 • zadbano o intuicyjną nawigację,
 • udostępniono możliwość pominięcia bloków,
 • nagłówki są prawidłowo zagnieżdżone na całej stronie,
 • listy są prawidłowo użyte na całej stronie,
 • wszystkie formularze będą utworzone poprawnie,
 • żaden element strony nie miga szybciej niż 3 razy na sekundę,
 • fokus – każdy element nawigacji będzie mieć wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony,
 • strony będą dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS,
 • odtwarzacze video dostosowane są dla osób korzystających z klawiatury,
 • elementy graficzne będą mieć zrozumiały tekst alternatywny lub możliwość ustawienia takiego tekstu przez redaktora,
 • strony mają możliwość stosowania nagłówków w prawidłowej hierarchii,
 • strona nie jest zbudowana na bazie tabel, traktowanych jako element konstrukcji wyglądu,
 • grupy odnośników są przedstawione za pomocą list nieuporządkowanych,
 • kolejność nawigacji oraz czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML jest intuicyjna,
 • struktura informacji będzie przejrzysta i spójna,
 • odnośniki zamieszczone treściach artykułów będą odróżniać się od pozostałego tekstu nie tylko kolorem, ale i dodatkowym wyróżnieniem w postaci podkreślenia,
 • kontrast treści w stosunku do tła jest poprawny,
 • strona posiada 2 wersje kontrastowe posiadające taką samą zawartość i funkcjonalność co wersja bez zwiększonego kontrastu,
 • strona jest prawidłowo wyświetlana w systemowym trybie wysokiego kontrastu (system Microsoft Windows, przeglądarka Microsoft Edge).
 • typografia tekstów i kontrasty są zaprojektowane pod kątem czytelności,
 • fokus jest widoczny w postaci przerywanego obramowania i spełnia minimalne wymagania kontrastu,
 • Poza standardową nawigacją zapewniona jest wyszukiwarka do szukania określonych informacji,
 • zdefiniowany jest główny język dokumentu adekwatny do wersji językowej,
 • wszystkie pola formularzy są opatrzone etykietami. Etykiety jednoznacznie informują o błędach lub sukcesie po ich wypełnieniu,
 • na stronie stosuje się rozwiązanie weryfikujące i zabezpieczające oparte na mechanizmie CAPTCHA,
 • zapewniona będzie zgodność ze standardami HTML i CSS całego serwisu (zarówno szablonów, jak i kodu generowanego z edytora treści, w którym pracuje redaktor),
 • strona może zawierać technologie wymienione w dokumentach WCAG 2.1 AA jako wspierające dostępność jak np.: JavaScript, PDF, ARIA,
 • wszystkie teksty w alternatywnej wersji kolorystycznej mają prawidłowy kontrast,
 • odnośniki, które w wersji normalnej mają dobry kontrast tekstu do tła są zachowane w wersji kontrastowej,
 • przycisk przełączenia na wersję kontrastową jest dobrze widoczny,
 • w wersji kontrastowej dobrze widoczny jest przycisk powrotu do pierwotnej kolorystyki,
 • serwis ma możliwość powiększania czcionki, przy czym:przycisk powiększenia zmienia nie tylko tekst artykułu, ale również wielkość tekstu nawigacji i innych bloków treści strony,
 • powiększenie działa w obrębie wszystkich podstron,
 • przyciski powiększenia są widoczne,
 • przyciski powiększenia są dostępne z poziomu klawiatury.